Funcions

Segons estableix el Reial decret 1181/2008, d'11 de juliol, pel qual es modifica i desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, correspon a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències l'exercici de les competències atribuïdes al Ministeri de l'Interior en aquesta matèria per la Llei 2/1985, de 21 de gener, i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, les següents funcions:

 • La preparació de plans estatals, de protecció civil o de normes o directrius la competència dels quals tingui atribuïda per la normativa legal vigent.
 • La preparació i gestió pràctica d'exercicis i simulacres en el marc dels esmentats plans.
 • L'organització i manteniment del Centre de Coordinació Operativa, de la xarxa d'alerta a la radioactivitat, de les xarxes pròpies de comunicació per a emergències i d'altres infraestructures destinades a facilitar la gestió operativa en emergències.
 • La realització d'estudis relatius a anàlisis de riscos, així com projectes pilot de caràcter preventiu que permetin fonamentar plans de prevenció d'emergències i catàstrofes.
 • La preparació i difusió d'alertes a les organitzacions de protecció civil i, si s'escau, als ciutadans.
 • La confecció, execució i seguiment dels pressupostos de protecció civil.
 • La tramitació de subvencions i ajudes per a l'atenció de necessitats derivades de sinistres o catàstrofes i la preparació de la normativa corresponent.
 • La tramitació de subvencions i ajudes que facilitin la implantació dels plans de protecció civil de caràcter estatal o el desenvolupament d'activitats d'interès per a la protecció civil en aquest mateix àmbit i la preparació de la normativa corresponent.
 • La gestió administrativa necessària per a la contractació d'obres, estudis i serveis i per a l'adquisició de béns.
 • La formació teòrica i pràctica en la gestió de riscos i emergències, incloent l'entrenament de comandaments i personal dels diferents serveis i organitzacions implicats en les actuacions d'emergència, en particular, serveis d'extinció d'incendis i salvament, serveis sanitaris i forces i cossos de seguretat.
 • L'organització i manteniment d'un fons documental especialitzat que permeti la màxima difusió de la informació.
 •  El desenvolupament d'estudis i programes d'informació a la població, així com la promoció de l'autoprotecció ciutadana i corporativa, i de foment de la participació social en les activitats de protecció civil i emergències, així com de programes d'educació per a la prevenció en centres escolars.
 • El desenvolupament d'investigació i estudis sobre aspectes sociològics, jurídics i econòmics, rellevants per a les activitats de protecció civil i emergències.
 • La coordinació de les relacions amb les unitats de Protecció Civil de les delegacions i subdelegacions del Govern, i amb els òrgans competents en matèria de protecció civil de les comunitats autònomes i de les administracions locals, així com l'organització i el manteniment de la Secretaria de la Comissió Nacional de Protecció Civil, de la seva Comissió Permanent i de les seves comissions tècniques i grups de treball.
 • El manteniment de relacions tècniques amb organismes homòlegs d'altres països, especialment de la
 • Unió Europea, de la Mediterrània i d'Iberoamèrica, i la participació en les reunions dels organismes internacionals amb competències en protecció civil i emergències, així com en les comissions i grups de treball constituïts al si de la Unió Europea.
 • Sol·licitar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències d'acord amb els protocols d'actuació que s'estableixin per a aquesta.

Per al desenvolupament de les funcions indicades, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències s'estructura en les següents unitats:

 • La Sotsdirecció General de Planificació, Operacions i Emergències
 • La Sotsdirecció General de Gestió de Recursos i Subvencions
 • La Divisió de Formació i Relacions Institucionals.